Home » Privacy beleid en klachtenregeling

Privacy beleid en klachtenregeling

 

Privacyreglement Praktijk Ketelaar

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving.

Wat betekent dat voor jullie?

Persoonsgegevens is een hoog goed. De wet AVG zorgt er voor dat alle persoonsgegevens zijn vastgelegd door middel van afspraken de zogenaamde  verwerkersovereenkomst. Hieronder staan de richtlijnen, echter privacybescherming is een continu proces en zal indien nodig altijd aangepast kunnen worden naar jullie wensen. In het eerste gesprek zal ik daar altijd aandacht aan schenken.

Uw persoonsgegevens verwerk ik in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit reglement;

 • Verwerking van persoonsgegevens is beperkt en  is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van jullie persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van jullie rechten omtrent jullie persoonsgegevens. 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cliënten worden door Praktijk Ketelaar ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst.

Jullie persoonsgegevens worden door de Praktijk Ketelaar opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna is er inmiddels een verplichting gegevens 15 jaar te bewaren. U kunt de Praktijk Ketelaar schriftelijk verzoeken het dossier eerder te vernietigen.

Informatieverstrekking aan derden

Alle gegevens over de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van dossiervorming en facturering.

Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen overeenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jullie persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jullie verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is in het kader van een justitieel  onderzoek er bij mij  (persoons)gegevens worden opgevraagd. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Voorts deelt de Praktijk alleen persoonsgegevens met derden indien jullie ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is jullie toestemming nodig.  

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Recht op inzage en verbetering

Jullie hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van jullie ontvangen heb. Tevens kunt jullie bezwaar maken tegen de verwerking van jullie persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook hebben jullie het recht om de door jullie verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jullie zelf of in opdracht van jullie direct aan een andere partij. Ik kan jullie vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik jullie persoonsgegevens verwerken op basis van een door jullie gegeven toestemming hiertoe, dan hebben jullie altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jullie te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Praktijk Ketelaar van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij adviseren en herinneren jullie er aan in iedere mailwisseling die wij met jullie hebben om gebruik te maken van encrypted e-mail en wijzen jullie op de mogelijke consequenties indien jullie dat niet doen. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Vragen?

Indien jullie na doornemen van dit privacyreglement of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens, genoemd in deze website.