Home » Privacy beleid en klachtenregeling

Privacy beleid en klachtenregeling

 

Privacyreglement Praktijk Ketelaar

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving.

Wat betekent dat voor u?

Uw persoonsgegevens is een hoog goed. De wet AVG zorgt er voor dat alle persoonsgegevens zijn vastgelegd door middel van afspraken de zogenaamde  verwerkersovereenkomst. Hieronder staan de richtlijnen, echter privacybescherming is een continu proces en zal indien nodig altijd aangepast kunnen worden naar uw wensen. In het eerste gesprek zal ik daar altijd aandacht aan schenken.

Uw persoonsgegevens verwerk ik in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit reglement;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer. 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cliënten worden door Praktijk Ketelaar ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst.

Uw persoonsgegevens worden door de Praktijk Ketelaar opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna is er inmiddels een verplichting gegevens 15 jaar te bewaren. U kunt de Praktijk Ketelaar schriftelijk verzoeken het dossier eerder te vernietigen.

Informatieverstrekking aan derden

Alle gegevens over de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van dossiervorming en facturering.

Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is in het kader van een justitieel  onderzoek er bij mij  (persoons)gegevens worden opgevraagd. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Voorts deelt de Praktijk alleen persoonsgegevens met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is uw toestemming nodig.  

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Recht op inzage en verbetering

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u

ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Praktijk Ketelaar van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij adviseren en herinneren u er aan in iedere mailwisseling die wij met u hebben om gebruik te maken van encrypted e-mail en wijzen u op de mogelijke consequenties indien u dit niet doet;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Vragen?

Indien u na het doornemen van dit privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens, genoemd in deze website.